Voorwaarden & Reglementen

Algemene voorwaarden Stellicher advocaten N.V.

Stellicher advocaten N.V. (KvK Centraal Gelderland: 65886119; BTW-nummer NL856304037B01), verder te noemen “Stellicher”,  stelt zich ten doel om de advocatenpraktijk uit te oefenen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, waaronder begrepen iedere aanvullende opdracht en vervolgopdracht, die aan Stellicher wordt gegeven. Alle personen die bij de uitvoering van een opdracht zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Stellicher en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaald persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn partners of medewerkers van Stellicher niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet met hun dood, ook niet indien de opdracht verleend is met het oog op een bepaalde persoon.

Iedere aansprakelijkheid van Stellicher is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Stellicher komt.
Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde verzekeringen wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid beperkt is tot een bedrag van € 25.000 dan wel, indien het honorarium dat is betaald voor de uitvoering van de opdracht hoger is dan € 25.000, tot het bedrag van het met de opdracht samenhangende honorarium tot een maximum van  € 100.000.

Bij het inschakelen van derden zal Stellicher zoveel als nodig is overleg met de opdrachtgever voeren. Stellicher is niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden. Stellicher is gemachtigd om algemene voorwaarden bedongen door voor de opdracht ingeschakelde derden te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens de opdrachtgever.

Op de rechtsverhouding tussen Stellicher en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Klachten- en Geschillenregeling

Op onze dienstverlening is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing. Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening en een klacht wilt indienen, dan verwijzen wij u graag naar onze klachten- en geschillenregeling.

Voor meer informatie over onze algemene voorwaarden, of over onze klachten- en geschillenregeling, kunt u contact opnemen met de heer mr. S.J. van Susante via b.vansusante@stellicher.nl.