Erfenis & Bewind

Bij onduidelijkheid of conflicten over een erfenis en/of de rol van een executeur testamentair krijgen onze advocaten regelmatig de vraag of zij willen adviseren of bemiddelen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden van recente zaken waarin wij een oplossing hebben gevonden.

Succesvolle mediation bij de afwikkeling van een complexe erfenis

Na het overlijden van hun ouder kwamen de erfgenamen bij ons met vragen over hun positie, het testament en de verdeling van de erfenis. Wij hebben deze erfgenamen geadviseerd over de te nemen stappen en mogelijkheden. Ook hebben we procedures gevoerd tegen de executeurs en andere erfgenamen over punten waar zij in onderling overleg niet uitkwamen, zoals de verkoop van de woning en de verdeling van de erfenis. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een succesvolle afwikkeling en verdeling van de erfenis.

Een executeur laten vervangen die niet functioneerde

Een erfgenaam kwam bij ons met vragen over het handelen van de executeur bij de afwikkeling van een erfenis. Deze executeur voerde volgens de erfgenaam zijn werkzaamheden niet goed uit, gaf geen informatie en deed dingen die hij niet mocht doen. Wij hebben onze cliënte geadviseerd over haar positie en mogelijkheden. Vervolgens zijn we met succes een procedure gestart om de executeur te laten ontslaan. Nadat er een andere executeur was benoemd kon de erfenis naar tevredenheid worden afgewikkeld.

Een vermogende cliënt behoed voor nadelige investeringen

Een van onze cliënten is vermogend en manisch depressief. Op een gegeven ogenblik pakte, binnen korte tijd, een aantal vastgoedtransacties en de aankoop van een horeca onderneming erg nadelig voor hem uit. De betrokken adviseurs, waaronder ons kantoor, hebben de cliënt ervan overtuigd dat het beter was als hij onder curatele gesteld zou worden om meer tegenslagen te voorkomen. Er is vervolgens een curator aangesteld die ons de opdracht heeft gegeven om te onderzoeken in hoeverre een aantal rechtshandelingen met succes konden worden vernietigd met een beroep misbruik van omstandigheden. Naar ons oordeel was voor de buitenwereld voldoende kenbaar dat cliënt zijn wil niet meer op normale wijze kon bepalen. De wet biedt dan de mogelijkheid deze rechtshandelingen te vernietigen, zodat nadelige transacties kunnen worden teruggedraaid.

Het kindsdeel van een onterfd kind veiliggesteld

Regelmatig krijgen wij het verzoek van onterfde kinderen om hen bij te staan bij het claimen van het kindsdeel (ook wel de legitieme portie genoemd). Laatst hebben wij een onterfd kind geholpen om tijdig aanspraak te maken op de legitieme portie en hebben wij deze cliënt geholpen met juiste berekening van de legitieme portie. Zo hebben wij ervoor gezorgd dat de juiste waarde van de woning werd meegenomen bij de berekening en dat de relevante giften en schenkingen van de erfgenamen werden meegenomen, zodat onze cliënt daadwerkelijk het juiste bedrag heeft ontvangen.

Afwikkeling erfenis geregeld via professionele vereffenaar

Twee erfgenamen hadden onderling discussie over de afwikkeling van een erfenis. Ook was niet duidelijk of de erfenis positief of negatief was. Dat betekent dat er misschien meer schulden waren dan bezittingen. Wij stonden een van de erfgenamen bij en hebben de rechtbank verzocht een professioneel vereffenaar te benoemen. De rechtbank wees dit verzoek toe. De benoemde vereffenaar heeft de afwikkeling van de erfenis voortvarend opgepakt, beslissingen genomen en knopen doorgehakt. Iets wat de erfgenamen onderling niet lukte. De erfgenaam bleven wij bijstaan totdat de erfenis op een goede wijze was afgewikkeld.

Blijf op de hoogte

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.