Bezwaarschrift; waar moet dat aan voldoen?

MR. L.R. DE GROOT

Advocaat bestuursrecht, omgevingsrecht
Actueel Gepubliceerd op 17 augustus, 2017

Bezwaarschrift; waar moet dat aan voldoen?

Een overheidsbesluit is een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan – bijvoorbeeld burgemeester en wethouders van een gemeente – dat gericht is op publiekrechtelijk rechtsgevolg. Het aangaan van een koopovereenkomst is een civielrechtelijke handeling en is dus geen besluit. Het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen is dat wel. Als u het niet eens bent met de inhoud hiervan, kan hiertegen bezwaar worden gemaakt. Daarvoor gelden spelregels waar rekening mee gehouden moet worden.

Bezwaarschrift 
Volgens de Algemene wet bestuursrecht moet een bezwaarschrift (en overigens ook een beroepschrift dat bij een rechter wordt ingediend) in ieder geval aan de volgende punten voldoen:

  • Het moet de naam en adres van de indiener bevatten.
  • De datum moet vermeld zijn.
  • Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht moet zijn opgenomen.
  • De gronden van bezwaar moeten vermeld zijn. Dus de toelichting waarom het besluit niet in stand gelaten kan worden volgens de bezwaarmaker.

Het bezwaarschrift moet ondertekend worden.
Bezwaarschrift; waar moet dat aan voldoen?

Gebrek 
Indien een bezwaarschrift is ingediend dat volgens het bestuursorgaan niet compleet is, bijvoorbeeld omdat de handtekening onder het bezwaarschrift ontbreekt, wordt dit als gebrek aangemerkt.
Volgens de wet moet de bezwaarmaker dan de gelegenheid krijgen dit gebrek te herstellen. Het bestuursorgaan stelt een termijn waarbinnen het gebrek kan worden hersteld.

Pro forma 
Een bezwaarschrift kan in de meeste gevallen ‘pro forma’ worden ingediend. Dat houdt in dat de gronden van bezwaar later worden ingediend of aangevuld. Regelmatig gebeurt dit als de bezwaartermijn van zes weken bijna verloopt. Door het indienen van een bezwaarschrift op nader aan te voeren gronden, wordt in ieder geval de termijn veilig gesteld en wordt meer tijd verkregen voor het opstellen van de argumentatie van het bezwaar. Want ook na ontvangst van een pro forma bezwaarschrift moet een termijn gesteld worden voor het alsnog indienen of aanvullen van de gronden.

Let wel op: niet altijd kunnen de gronden later aangevoerd worden. Het is dus noodzakelijk goed te controleren of dit mogelijk is.

Elektronisch bezwaar maken 
Een bezwaarschrift kan elektronisch worden ingediend als dit door het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen, is aangegeven. Dus een bezwaarschrift kan niet zonder meer per e-mail worden ingediend. Mocht dat wel gebeurd zijn en was deze weg niet opengesteld, wordt dit als een gebrek gezien en moet een termijn gegund worden om het bezwaarschrift alsnog (bij voorkeur per aangetekende post) schriftelijk in te dienen. Dit laatste is recentelijk nog bevestigd door de Centrale Raad van Beroep (CRvB), één van de hoogste rechtscolleges op het gebied van het bestuursrecht, in een uitspraak van 15 juni 2017.

Let dus op of de digitale weg wel openstaat en neem anders geen risico en stuur in ieder geval ook tijdig een exemplaar van het bezwaarschrift per aangetekende post. Bewaar zelf ook een kopie van uw brief en van het verzend/ontvangstbewijs.

Om de kans uw gelijk te halen te vergroten kan het zinvol zijn een advocaat te betrekken bij het opstellen van uw bezwaarschrift of het document te laten nalezen. De advocaten van Stellicher helpen u daarbij graag.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. L.R. DE GROOT

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën