Geen dekking na oversluiten aansprakelijkheidsverzekering? Accepteer dat nooit zomaar!

MR. H. KORKMAZ

Advocaat aansprakelijkheid, verzekeringen en letselschade
Actueel Gepubliceerd op 14 december, 2016

Geen dekking na oversluiten aansprakelijkheidsverzekering? Accepteer dat nooit zomaar!

Het komt voor dat een ondernemer nul op het rekest krijgt bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar, omdat de claim waarmee de ondernemer geconfronteerd wordt niet tijdens de duur van de verzekering bij de ondernemer en/of verzekeraar is gemeld. Die situatie speelt met name als een ondernemer van de ene verzekeraar naar een andere verzekeraar is overgestapt. Moet u accepteren dat u ondanks het trouwe betalen van de premie aan beide verzekeraars door geen van beiden geholpen wordt?

Je zou denken dat als de verzekeringen naadloos op elkaar aansluiten, je als ondernemer erop mag vertrouwen dat de vorige en anders wel de nieuwe verzekeraar dekking zal verlenen.
Je betaalt immers een aanzienlijke premie voor een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), juist om het risico van de afgesproken claims op je verzekeraar te mogen afwentelen. Hoe kan het dat er dan toch problemen -met vaak grote financiële belangen- ontstaan?

Waar zit het probleem? 
Een van de belangrijkste vragen bij een verzekeringsovereenkomst is of de verzekeraar dekking moet verlenen.
Vaak wordt gedacht dat met de term verzekering gelijk duidelijk is wat de rechten van de verzekeringnemer zijn. Bij een AVB ben je toch verzekerd als je aansprakelijk wordt gesteld? Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) als je jouw werk niet kunt doen, bij een rechtsbijstandverzekering als je juridische hulp nodig hebt.
Zo simpel is het helaas niet. Net zo als bijvoorbeeld de term huurovereenkomst nog niet veel zegt over de inhoud, geldt dat bij elke verzekeringsovereenkomst apart nagegaan moet worden wát er nou precies verzekerd is.

Het polisblad en de daarop vermelde polisvoorwaarden zijn daarvoor erg belangrijk. Het is echter geen geheim dat de stof vaak moeilijk te doorgronden is, zeker voor niet-juristen.
Over een AVB kun je wel het volgende stellen:

Loss occurence systeem 
Tot halverwege de jaren negentig gold bij AVB’s het zogenaamde “loss occurence systeem”. Grofweg kwam dit erop neer dat de verzekeraar dekking bood, als de schade maar in de verzekeringsperiode was ontstaan. Niet relevant was bij deze verzekering:

 • wanneer het verzoek om schadevergoeding bij de verzekeringnemer werd gemeld,
 • wanneer de verzekeringnemer de claim bij de verzekeraar meldde.

Beide momenten mochten dus ná afloop van de verzekering vallen.

Claims made systeem 
Tegenwoordig hanteren veel AVB’s het zogenaamde claims made systeem:

 • Er bestaat dekking, mits de verzekeraar de schademelding na de ingangsdatum en vóór de einddatum van de verzekering heeft ontvangen.
 • Afhankelijk van de vraag of het voorrisico is gedekt, biedt de verzekering dekking voor nog niet aan verzekerde bekende schades die vóór de ingangsdatum van de verzekering werden veroorzaakt.
 • Bij opzegging van de verzekering heeft de verzekeringnemer vaak de mogelijkheid om extra dekking in te kopen voor aanspraken die wordengemeld binnen x jaar na beëindiging. De schade moet dan wel veroorzaakt zijn tijdens de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst. Dit noemt men het uitloop- of narisico, dat men dan nog kan namelden Hier hangt natuurlijk wel een kostenplaatje aan.

Belangrijk is ook de zogenaamde omstandighedendekking. Vertaald komt deze er op neer dat een verzekeringnemer bij een vermoeden dat een claim zou kunnen volgen, melding kan doen bij de verzekeraar tijdens de looptijd van de verzekering. Ook als de claim door de derde pas na afloop van die verzekering wordt ingediend, biedt de verzekeraar dekking. Dit is een belangrijke uitbreiding van de -harde- grenzen van een claims made polis. Het is des te belangrijker om van deze omstandighedendekking gebruik te maken bij de “oude” verzekeraar, omdat de nieuwe verzekeraar een dergelijk risico niet zal willen verzekeren. Bestaande risico’s kun je immers niet verzekeren: de kern van een verzekering is dat een onzeker risico wordt verzekerd. Ook via het systeem van het voorrisico/inloop kan een bestaand risico niet bij een nieuwe verzekeraar verzekerd worden, dus het belang van gebruikmaking van de omstandighedendekking is groot!

Een voorbeeld: 
U heeft als ondernemer vanaf 1 januari 2010 tot 1 januari 2014 een AVB bij verzekeraar 1.

Per 2014 stapt u over naar verzekeraar 2.

De AVB’s hanteren het claims made systeem.

Beide verzekeringen hebben dezelfde inhoudelijke dekking, bijvoorbeeld voor aansprakelijkheid bij bedrijfsongevallen van werknemers. In mei 2013 krijgt 1 van uw werknemers een bedrijfsongeval. U weet ervan. Omdat uw werknemer er mét u van uitgaat dat het wel meevalt met zijn schade, stelt hij u eerst niet aansprakelijk. In de loop van 2014 eindigt zijn contract bij u en de dag erop wordt u schriftelijk aansprakelijk gesteld via de rechtsbijstandsverzekeraar van uw (inmiddels) ex-werknemer.

U meldt de claim netjes bij verzekeraar 1. Die wijst u echter de deur: uw verzekering is inmiddels afgelopen, dus u bent volgens verzekeraar 1 bij haar niet meer aan het juiste adres.

Juist om dit soort, voor ondernemers om meerdere redenen pijnlijke, claims te voorkomen heeft u gelukkig geen gat laten vallen tussen de looptijd van verzekering 1 en 2. U meldt zich dus bij uw nieuwe verzekeraar, verzekeraar 2. Ook dat loopt echter niet goed af: verzekeraar 2 stelt dat de claim van vóór haar verzekering stamt en een brandend huis kun je immers niet verzekeren?

Moet u accepteren dat u ondanks het trouwe betalen van de premie aan beide verzekeraars door geen van beiden geholpen wordt? 
Of dat zo is, hangt af van de volgende vragen:

 • Heeft u in 2013 het ongeval gemeld bij verzekeraar 1 in het kader van de omstandighedendekking? Dan moet verzekeraar 1 wél dekking bieden.
 • Verzekeraar 1 moet ook dekking verlenen als u het narisico hebt laten dekken voor 2014.
 • Bij verzekeraar 2 kunt u inderdaad niet terecht: de claim is weliswaar tijdens de geldigheid van verzekering 2 ingediend, maar er is geen inloop meeverzekerd c.q. via inloop kon dit probleem niet ondervangen worden. U wist immers af van het ongeval, en bij inloop moet het gaan om schades die u niet bekend waren.

Geen dekking na oversluiten aansprakelijkheidsverzekering? Accepteer dat nooit zomaar!

Wat zijn de oplossingen? De tips op een rij: 

Systeem 
Hanteer binnen uw onderneming een sluitend systeem waarin:

 • op een consequente en inzichtelijke manier de verzekerde risico’s geadministreerd worden én
  duidelijke afspraken gelden om te waarborgen dat meldingen van (mogelijke) schades (schriftelijk!) bij de verzekeraar worden gemeld, zonodig onder verwijzing naar de omstandighedenbepaling in de polis;

Advies vragen aan tussenpersoon

 • Laat u goed adviseren door een tussenpersoon, zodat hij/zij ervoor kan waken dat beide verzekeringen goed op elkaar aansluiten en er dus geen gat in de dekking ontstaat. Het cliché dat voorkomen beter is dan genezen doet ook hier opgeld.
  Bevestig dit verzoek desnoods schriftelijk aan de tussenpersoon.

Laat ook onderzoeken of uw tussenpersoon aansprakelijk is, vooral als uit onderzoek blijkt dat u geen van beide verzekeraars kunt aanspreken.
Interessant in dit verband is namelijk dat er meerdere uitspraken zijn die uitwijzen dat het tot de zorgplicht van een tussenpersoon hoort om de risico’s voor de ondernemer bij zo’n overstap te inventariseren, te adviseren over de mogelijkheden om die risico’s te ondervangen en zo nodig te waarschuwen voor zo’n overstap.

Uit het voorbeeld blijkt dat het goed is om bij dit soort geschillen met verzekeraars gedegen juridisch advies in te winnen. Niet zelden is de conclusie dat de stellige afwijzing door de verzekeraar niet houdbaar is en dat alsnog dekking moet worden verleend of in ieder geval een redelijke tegemoetkoming moet volgen. In het aangehaalde voorbeeld van een letselzaak kan het al snel gaan om een vordering van tienduizenden euro’s, zeker als rekening moet worden gehouden met blijvend letsel. Het is ook goed om te weten dat u in veel gevallen de gemaakte juridische kosten van de verzekeraar kunt vorderen, als blijkt dat de verzekeraar fout zit.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. H. KORKMAZ

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën