Het invullen van een verklaringsformulier derdenbeslag – Tips & Tricks

MR. J.J.P.T. VAN SUMMEREN

Advocaat ondernemingsrecht
Actueel Gepubliceerd op 05 december, 2016

Het invullen van een verklaringsformulier derdenbeslag – Tips & Tricks

De deurwaarder heeft onder u derdenbeslag gelegd en hij heeft aan u een verklaringsformulier overhandigd. Dit formulier moet u invullen en aan de deurwaarder retourneren. Als u onderstaande tips en tricks in acht neemt, komt u niet voor verrassingen te staan.

Wat is derdenbeslag? 
Derdenbeslag kan het beste worden uitgelegd aan de hand van een voorbeeld. Stel dat A nog € 25.000 van B te vorderen heeft. Als B niet betaalt dan kan A tegen hem een procedure beginnen bij de rechter. Met een veroordelend vonnis – dit is een vonnis van de rechter waarin B wordt veroordeeld om aan A te betalen – beschikt A over een zogenoemde ‘executoriale titel’. Dit betekent dat A de goederen van B mag verkopen en hij zich mag verhalen op de verkoopopbrengst.

Als B helemaal geen goederen heeft, valt er voor A niets te halen: van een kale kip kun je niet plukken. B heeft daarentegen wel een vordering op een derde. Deze derde heeft namelijk zaken gedaan met B en moet aan hem nog een bedrag van € 5.000 betalen. A is hiervan op de hoogte geraakt en hij laat een deurwaarder executoriaal derdenbeslag leggen onder die derde. Op het deurwaardersexploot wordt allereerst vermeld wie de beslaglegger is. In het voorbeeld is dat A. Ook is aangegeven ten laste van wie derdenbeslag is gelegd: dat is B, de beslagen schuldenaar.

Het verklaringsformulier 
Zoals hiervoor besproken, overhandigt de deurwaarder aan de derde ook een verklaringsformulier. Op dit formulier vult de derde uit het voorbeeld in dat hij nog € 5.000 aan B verschuldigd is. Daarna zet de derde de datum en zijn handtekening op het formulier. Daarmee is hij er echter nog niet. Op grond van de wet moet de derde zijn verklaring namelijk zoveel mogelijk onderbouwen met stukken (artikel 476b lid 2 Rv). Denk hierbij aan facturen, overeenkomsten, e-mails of crediteurenlijsten waaruit blijkt welk bedrag hij nog moet voldoen.

Het kan ook zijn dat de derde helemaal niets verschuldigd is aan B. Ook in dat geval moet hij het verklaringsformulier invullen en aan de deurwaarder retourneren. Ook in deze situatie geldt dat de beslaglegger – dat is A – op grond van de wet recht heeft op stukken die de verklaring van de derde onderbouwen.

Nalaten om een verklaring af te leggen 
Als de derde na vier weken geen verklaringsformulier heeft ingevuld dan zal de deurwaarder vaak een ingebrekestelling aan de derde toezenden. De derde wordt nogmaals een termijn gegeven waarbinnen een verklaring moet worden afgelegd. Als hij dit nalaat, dan heeft de beslaglegger de bevoegdheid om een procedure bij de rechter tegen de derde te beginnen.
De rechter kan de derde veroordelen tot betaling van het bedrag waarvoor beslag is gelegd als ware hij daarvan zelf de schuldenaar. Dit betekent dat de derde veroordeeld kan worden tot betaling van € 25.000. Ook al is hij slechts € 5.000 of zelfs helemaal niets aan B verschuldigd. Wel wordt de derde de mogelijkheid geboden om alsnog een gerechtelijke verklaring af te leggen. In zijn conclusie van antwoord of ter zitting kan de derde alsnog verklaren (en zal hij moeten aantonen) wat hij aan B verschuldigd is.
De kosten die nodeloos zijn veroorzaakt en de eventuele schade komen voor rekening van de derde. Ook kan de derde veroordeeld worden tot betaling van de proceskosten van A. Al met al kan niets verklaren dus een dure aangelegenheid worden.

Het invullen van een verklaringsformulier derdenbeslag – tips en tricks

Betwisten van de verklaring 
Ook als de derde wel een verklaringsformulier heeft ingevuld en geretourneerd, is hij nog niet helemaal ‘veilig’. De beslaglegger heeft namelijk de bevoegdheid om de afgelegde verklaring te betwisten en hij mag daarvan aanvulling verlangen. Hij zal daarvoor de derde in rechte moeten betrekken binnen twee maanden nadat deze zijn verklaring heeft afgelegd. De derde zal in deze situatie een gerechtelijke verklaring moeten afleggen. De rechter kan de derde veroordelen tot betaling van hetgeen volgens zijn vaststelling aan A toekomt. Daarnaast kan de derde veroordeeld worden tot betaling van de proceskosten van A.

Tips en tricks 
Uit het voorgaande blijkt dat het niet, het niet tijdig, het onjuist of onvolledig invullen van het verklaringsformulier verstrekkende gevolgen kan hebben. Denk dus goed na voordat u een verklaringsformulier invult. Onderstaande tips en tricks kunnen u helpen bij het zo volledig mogelijk en naar waarheid invullen van het verklaringsformulier. Zo voorkomt u een mogelijke procedure.
Neem contact op met de deurwaarder die het derdenbeslag onder u heeft gelegd en/of (de advocaat van) de beslaglegger. Misschien beschikken zij over documenten waaruit zij afleiden dat u nog een bedrag verschuldigd bent. Denk hierbij aan facturen, e-mails of overeenkomsten. Is dit het geval? Vraag dan om een kopie van deze documenten.
Let op als de schuldenaar een B.V. of een N.V. is. Mogelijk doet u al jarenlang zaken met XYZ B.V., maar is derdenbeslag gelegd ten laste van XYZ Holding B.V. Aan XYZ Holding B.V. bent u niets verschuldigd, aan XYZ B.V. wel. Het verklaringsformulier moet u naar waarheid invullen, kijk daarom goed naar de naam van de partij ten laste van wie beslag is gelegd.
Onderbouw uw verklaring zoveel mogelijk met bewijsstukken. Denk hierbij aan:

  • facturen;
  • overeenkomsten;
  • e-mailberichten;
  • brieven;
  • schriftelijke verrekeningsafspraken;
  • getekende offertes;
  • debiteuren- en/of crediteurenlijsten;
  • alle overige documenten die uw verklaring ondersteunen.

Retourneer het formulier tijdig, maar ga niet overhaast te werk. Vaak zal de deurwaarder aangeven dat u het verklaringsformulier binnen 4 weken aan hem moet retourneren. Dit is onjuist. Op grond van de wet hoeft dit pas zodra 4 weken zijn verstreken (artikel 476a Rv). De wetgever heeft er namelijk voor gekozen om de derde voldoende tijd te geven om te onderzoeken of en zo ja wat verschuldigd is. U kunt de 4 weken dus volledig gebruiken.

Betaal aan de deurwaarder. Bent u iets verschuldigd aan de degene ten laste van wie het derdenbeslag is gelegd? U moet het verschuldigde bedrag dan aan de deurwaarder voldoen. Als u nadat het derdenbeslag onder u is gelegd toch aan de beslagen schuldenaar betaalt, dan loopt u het risico dat u niet bevrijdend heeft betaald. Dit betekent dat u nogmaals zult moeten betalen. Ditmaal aan de deurwaarder.

Schakel bij twijfel of vragen zo spoedig mogelijk een advocaat in. Zoals gezegd: de beslaglegger kan u in rechte betrekken als u niets verklaard heeft of als uw verklaring naar zijn mening onjuist of onvolledig is. Een advocaat kan u ondersteunen bij en adviseren over het invullen van het verklaringsformulier. Een eventuele procedure kan hiermee mogelijk worden voorkomen. Ook kan een advocaat voor u contact opnemen met de deurwaarder of met de beslaglegger.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. J.J.P.T. VAN SUMMEREN

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën