Hoe werkt het uitkeren van dividend?

MR. T.W. KONINGS

Advocaat ondernemingsrecht
Actueel Gepubliceerd op 15 oktober, 2019

Hoe werkt het uitkeren van dividend?

U bent DGA van een BV en de zaken gaan goed. Daarom wenst u tot een dividenduitkering over te gaan. Als u als privépersoon aandeelhouder van de BV bent is dat een uitkering aan u in privé, als u via een holding aandeelhouder van de BV bent zal het een uitkering van dividend aan de holding betreffen. Hoe gaat dat eigenlijk in z’n werk? En wanneer loopt u daarbij risico op bestuurdersaansprakelijkheid?

Verdeling van het resultaat 
Voor de verdeling van het resultaat bestaan verschillende mogelijkheden. Zo kan (en soms moet) een BV reserves aanleggen, schulden aflossen of winst uitkeren. Dat laatste heet zoals u weet dividend uitkeren.

De wet schrijft voor dat de algemene vergadering (voorheen genaamd algemene vergadering van aandeelhouders, oftewel “AVA”) bepaalt wat er met de winst van de BV gebeurt. De algemene vergadering kan dus bepalen hoeveel winst de BV uitkeert aan de aandeelhouders. Dat is alleen anders als de statuten van de BV een ander orgaan aanwijzen voor het bestemmen van de winst.

Reserves op niveau? 
De algemene vergadering mag echter niet zomaar tot een winstuitkering besluiten. De voorgenomen uitkering moet namelijk eerst de balanstest doorstaan. Dat houdt in dat alleen dividend mag worden uitgekeerd als de op basis van de wet of statuten verplichte reserves, de zogeheten gebonden reserves, op het vereiste niveau zijn.

Gezegd moet dat niet vaak sprake is van dergelijke gebonden reserves. Is daar wel sprake van en zijn die niet op peil, dan dient het behaalde resultaat aangewend te worden om de reserves aan te vullen. In dat geval zou een uitkering van dividend niet rechtsgeldig zijn en moeten de aandeelhouders eventueel uitgekeerd dividend terugbetalen aan de BV.

Hoe werkt het uitkeren van dividend? 

Volgende stap: de uitkeringstest 
Is de balanstest doorstaan dan is de dividenduitkering onderhevig aan een volgende test: de uitkeringstest. Dit houdt in dat het bestuur van de BV moet toetsen of de voorgenomen uitkering financieel wel verantwoord is. Het bestuur moet namelijk zijn goedkeuring voor een dividenduitkering weigeren als hij weet of behoort te voorzien dat de BV na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. In principe wordt aangenomen dat het bestuur dat behoort te toetsen over een periode van één jaar te rekenen vanaf de betreffende winstuitkering. Geeft het bestuur geen goedkeuring dan heeft het besluit van de algemene vergadering tot dividenduitkering geen gevolgen.

Aansprakelijkheid bij dividenduitkering 
Geeft het bestuur wel goedkeuring, maar blijkt dat de BV na de uitkering in problemen komt met het voldoen van schuldeisers, dan riskeert het bestuur aansprakelijkheid. Soms strekt die aansprakelijkheid verder dan alleen de hoogte van het aan dividend uitgekeerde bedrag. Het verdient daarom aanbeveling als bestuur de uitkeringstest vast te leggen en te onderbouwen met cijfers en – maar dat spreekt voor zich – alleen goedkeuring te verlenen als dividenduitkering financieel verantwoord is.

Een aandeelhouder die een uitkering heeft ontvangen die strijdig is met de balanstest of zonder goedkeuring is verricht, is gehouden het ontvangen bedrag terug te betalen. Was de aandeelhouder daarbij te kwader trouw, oftewel wist de aandeelhouder zelf dat de BV na de uitkering niet aan haar financiële verplichtingen zou kunnen blijven voldoen, dan is hij zelfs aansprakelijk voor het tekort wat door de uitkering is ontstaan.

Kortom 
Om tot een winstuitkering over te gaan dienen de nodige stappen doorlopen te worden. Wees u daarvan als DGA bewust en leg de stappen goed vast, zelfs als u als DGA enig aandeelhouder en enig bestuurder bent. Op die manier kunt u aansprakelijkheid voorkomen.

Stel onze specialist een vraag!

Lees meer goede ideeën