Pandgever betaalt niet, hoe kan ik mijn pandrecht uitwinnen?
Actueel Gepubliceerd op 04 april, 2017

Pandgever betaalt niet, hoe kan ik mijn pandrecht uitwinnen?

De lening die u heeft uitstaan, wordt niet terugbetaald. U heeft als pandnemer een pandrecht op de auto van de pandgever en u kunt daarmee alsnog uw geld innen. Dit betekent dat u de auto die u in pand heeft mag verkopen zonder dat u zich iets hoeft aan te trekken van andere schuldeisers. Wanneer kunt u het pandrecht uitoefenen en hoe doet u dat?

Verzuim 
De pandgever moet in verzuim zijn voordat u bevoegd bent om de verpande auto te executeren. Verzuim is een juridische term voor een toestand waarin de pandgever kan verkeren als hij niet betaalt. Het treedt in als u de pandgever in gebreke hebt gesteld, maar hij daarna nog steeds niet betaalt. In bepaalde gevallen is een ingebrekestelling niet nodig voor verzuim, zoals in de situatie dat de pandgever al aan u heeft medegedeeld dat hij niet gaat betalen. Soms is er discussie over het moment van verzuim. Om deze te voorkomen kan in de akte van verpanding worden opgenomen dat door het verstrijken van een fatale termijn verzuim intreedt. Daarnaast kan worden afgesproken dat de rechter het verzuim moet vaststellen voordat de pandnemer de auto mag verkopen.

Hoofdregel is openbare verkoop 
De hoofdregel is dat de verkoop/executie plaatsvindt door middel van openbare verkoop, in de volksmond ook wel een openbare veiling genoemd. U schakelt daarvoor een deurwaarder in die de auto voor u bij opbod veilt. Meestal worden verschillende biedingen op de auto uitgebracht tot het hoogste bod is bereikt.
Omdat hiermee in sommige gevallen lage prijzen worden gerealiseerd, is een andere wijze van verkoop ook mogelijk. De pandgever en pandnemer kunnen dit samen afspreken, nadat de pandhouder bevoegdheid heeft gekregen om te executeren, dus wanneer de pandgever in verzuim is. Verkoop zonder veiling behoort dan tot de mogelijkheden of een verkoop aan de pandgever zelf. Indien er nog andere partijen zijn die bijvoorbeeld een pandrecht hebben op de auto of partijen die daarop beslag hebben gelegd, dan moeten ook zij medewerking verlenen aan de wijze van verkoop. Zij kunnen ook belang hebben bij een zo hoog mogelijke opbrengst als uw vordering lager is dan de verkoopopbrengst.

Als er weerstand wordt verwacht van een van deze partijen dan kunnen de pandgever of pandnemer de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een andere wijze van verkoop te bepalen. Dit is de meest veilige manier om een andere wijze van verkoop te bewerkstelligen. De dag na de verkoop van de auto dient de pandnemer de pandgever, de schuldenaar, de andere pandhouders en beslagleggers, van de verkoop in kennis te stellen. De pandgever is degene die u over eventuele andere pandhouders en/of beslagleggers moet informeren. Wanneer de auto aan de koper is geleverd is de executie pas voltooid.

LEES OOK - Praktische tips over onderpand en akte van verpanding 

Pandgever betaalt niet, hoe kan ik mijn pandrecht uitwinnen?

En als de pandgever weigert de auto af te geven?
De pandgever kan de auto onder zich houden, terwijl u die auto gaat verkopen. U kan dus uitwinnen zonder dat de auto aan u hoeft te worden afgegeven. Meestal wordt echter wel afgifte van de pandgever verlangd, omdat dit problemen bij de levering van de auto aan de koper kan voorkomen, zoals vertraging van de levering of beschadiging van de auto.
Het komt ook regelmatig voor dat de pandgever weigert de auto af te geven. Wat doet u dan?

Bevel tot afgifte door de deurwaarder 
In een bevel van de deurwaarder wordt afgifte gevorderd binnen twee dagen. Indien het gevaar bestaat dat de auto binnen die twee dagen zal verdwijnen, dan kan de termijn worden verkort.

De deurwaarder neemt de auto onder zich 
Een deurwaarder kan van u de opdracht krijgen om naar de pandgever toe te gaan en de auto onder zich nemen om deze vervolgens aan u af te geven. Dit kan alleen als het pandrecht is vastgelegd in een authentieke akte.

LEES OOK - Mijn debiteur is failliet, maar ik heb een stil pandrecht bedongen 

Verlof van de rechter 
Heeft u het pandrecht vastgelegd in een onderhandse geregistreerde akte? Of bevindt de auto zich bij een derde? Dan kan de deurwaarder de auto onder zich nemen of in beslag nemen, maar dan wel met verlof van de voorzieningenrechter. Dat verlof moet worden verzocht bij een verzoekschrift waar de pandakte wordt bijgevoegd. Een advocaat of deurwaarder kan dit verzoekschrift voor u indienen.

Na kort onderzoek zal de voorzieningenrechter beslissen. Als hij in uw voordeel beslist, zullen het verlof en het verzoekschrift door een deurwaarder aan de pandgever betekend worden. Hiermee wordt het stuk officieel bekendgemaakt aan de pandgever en daarmee is de pandgever verplicht om de auto af te geven. Mogelijk bevindt de auto zich bij een derde. Met het verlof van de rechter moet ook de betreffende derde de auto aan u afgeven.

Bent u de enige pandhouder? 
Let op: Het komt regelmatig voor dat er nog andere pandhouders zijn die hoger gerangschikt zijn dan u en na verkoop eerst betaald moeten worden. Uitgangspunt is dat het oudste recht voorgaat, dus degene die het eerste het pandrecht heeft gevestigd krijgt in principe als eerste betaald, uitzonderingen daargelaten. Zoek dus uit of er nog andere zekerheidsgerechtigden zijn die hoger gerangschikt zijn dan u en hoeveel zij te vorderen hebben, voordat u kosten gaat maken voor de executie.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën