Toetredend vennoot ook aansprakelijk voor oude schulden?

MR. J.J.P.T. VAN SUMMEREN

Advocaat ondernemingsrecht
Actueel Gepubliceerd op 30 maart, 2015

Toetredend vennoot ook aansprakelijk voor oude schulden?

De commanditaire vennootschap (hierna te noemen: “een cv”) en de vennootschap onder firma (hierna te noemen: “een vof”) zijn contractuele samenwerkingsvormen die regelmatig voorkomen in onder andere de agrarische sector en de bouw en in mindere mate ook in de retailsector. Ook in de familiesfeer, bijvoorbeeld bij ondernemingen tussen (groot)ouders en (klein)kinderen of broers en zussen, is geregeld sprake van een vof of cv. Toetreding als vennoot tot een al bestaande vof of cv is niet zonder risico’s.

Jarenlang bestond er onduidelijk over: is een (beherend) vennoot die toetreedt tot een commanditaire vennootschap (hierna te noemen: “een cv”) of een vennootschap onder firma (hierna te noemen: “een vof”) ook aansprakelijk voor schulden die zijn ontstaan voordat hij als vennoot is toegetreden? In zijn arrest van 13 maart 2015 heeft de Hoge Raad hier voor de eerste keer duidelijkheid over gegeven. 

:De Hoge Raad oordeelt dat een (beherend) vennoot die toetreedt tot een reeds bestaande cv of een vof, inderdaad aansprakelijk is voor schulden die reeds zijn ontstaan voor het toetreden van deze vennoot. De aansprakelijkheid strekt zich dus uit over nieuwe én oude schulden. Aan dit oordeel legt de Hoge Raad het volgende ten grondslag.

Uit de wet volgt dat ieder van de vennoten hoofdelijk aansprakelijk is “wegens verbintenissen der vennootschap”. Volgens de Hoge Raad is deze bepaling niet beperkt tot schulden die zijn ontstaan na toetreding van de vennoot. Daarnaast brengt de strekking van de zojuist genoemde bepaling mee dat de hoofdelijke verbondenheid van de vennoten alle schulden betreft die ten tijde van hun toetreding tot de vennootschap bestaan of nadien bestaan.

Bovendien strookt deze wetsuitleg volgens de Hoge Raad met de aansprakelijkheid van stille vennoten die daden van beheer verrichten of werkzaam zijn in de zaken van de vennootschap, ook wel het beheersverbod genoemd. De aansprakelijkheid van een stille vennoot voor schulden van de cv is in beginsel beperkt tot zijn inbreng in de vennootschap. Handelt de stille vennoot echter in strijd met het beheersverbod, dan wordt hij hoofdelijk aansprakelijk voor alle schulden en verbintenissen van de vennootschap. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid geldt ook voor schulden die zijn ontstaan voordat de vennoot in strijd met het beheersverbod handelde.

Toetredend vennoot ook aansprakelijk voor oude schulden?

Kortom: treedt u toe tot een reeds bestaande cv of een vof, wees u zich er dan van bewust dat u vanaf het moment van toetreding hoofdelijk aansprakelijk bent voor álle schulden (dus zowel nieuwe als oude schulden). Het is dan ook zaak dat u zich voor de toetreding een goed beeld vormt over de (reeds bestaande) verplichtingen en daar indien nodig onderzoek naar uitvoert. In onderling overleg met de overige vennoten kunt u (schriftelijke) afspraken maken over de onderlinge draagkracht.

Stel onze specialist een vraag

 

Neem contact op met MR. J.J.P.T. VAN SUMMEREN

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën