Zo krijgt u geleverde goederen terug uit een faillissement

MR. K.J.G. HILDERINK

Advocaat ondernemingsrecht
Actueel Gepubliceerd op 28 juli, 2016

Zo krijgt u geleverde goederen terug uit een faillissement

Heeft u als verkoper goederen verkocht en geleverd aan een derde en gaat deze derde failliet, dan kunt u uw goederen mogelijk terugkrijgen door een beroep te doen op het recht van reclame. Omdat deze mogelijkheid vaak wordt vergeten, zal in dit bericht kort uiteen worden gezet onder welke omstandigheden u een beroep kunt doen op het recht van reclame.

Heeft u als verkoper roerende zaken (dus geen registergoederen) geleverd aan een derde die de koopprijs voor deze goederen nog niet heeft voldaan en is daarmee voldaan aan de vereisten voor ontbinding, dan kunt u de door u geleverde goederen terugvorderen door middel van een tot de koper gerichte schriftelijke verklaring.

Het recht van reclame geldt ook ingeval de koper failliet is verklaard. In dat geval dient u, alvorens tot terugvordering over te gaan, in uw schriftelijke verklaring die u richt aan de curator, een redelijke termijn op te nemen waarbinnen de curator de koopprijs zal moeten voldoen ofwel hiervoor zekerheid zal moeten stellen. Gaat de curator daar niet binnen de redelijke termijn toe over, dan kunt u de door u geleverde goederen terugvorderen. Betaalt de curator de koopprijs wel of stelt hij daarvoor zekerheid, dan heeft de terugvordering geen gevolg.

Zo krijgt u geleverde goederen terug uit een faillissement 

Het inroepen van het recht van reclame heeft helaas niet op ieder moment het gewenste effect dat de goederen door u kunnen worden teruggevorderd. Uit de wet volgt namelijk dat het recht van reclame vervalt, indien zowel zes weken zijn verstreken nadat de vordering tot betaling van de koopprijs opeisbaar is geworden als zestig dagen zijn verstreken nadat de goederen aan de zijde van koper zijn opgeslagen. Is aan deze termijnen voldaan, dan kunt u geen beroep meer doen op uw bevoegdheid de door u geleverde goederen terug te vorderen met een beroep op het recht van reclame. In dat geval kunt u mogelijk nog wel, indien dit rechtsgeldig is overeengekomen, een beroep doen op een (verlengd) eigendomsvoorbehoud.

Kortom: wilt u uw goederen terugvorderen met een beroep op het recht van reclame, dan is van groot belang dat u, ingeval van een faillissement, de curator een redelijke termijn stelt de koopprijs te voldoen dan wel daarvoor zekerheid te geven en om de zojuist genoemde termijnen goed in de gaten te houden.

 

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. K.J.G. HILDERINK

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën