Executeurs let op! Zorg ervoor dat je niet in privé kan worden aangesproken

MR. E.H. VAN OLMEN

Advocaat mediator familie-en erfrecht
Actueel Gepubliceerd op 06 juni, 2023

Executeurs let op! Zorg ervoor dat je niet in privé kan worden aangesproken

In een testament kun je worden benoemd als executeur (in de volksmond ook wel executeur-testamentair genoemd). Na het overlijden van de erflater, moet je de rol van executeur nog wel accepteren. Vaak hoor ik van executeurs dat zij denken dat zij nooit in privé kunnen worden aangesproken. De taken worden immers verricht in de hoedanigheid van executeur en niet als privé persoon. Dit is niet juist. Onder bepaalde omstandigheden, kun je als executeur wel degelijk aansprakelijk zijn om uit eigen geld (dus in privé) schade te moeten voldoen.

Taken van de executeur

In het kort gezegd is over het algemeen de taak van een executeur om de goederen van de nalatenschap te beheren en de eventuele schulden te voldoen. Heb je je taak als executeur volbracht, kan hij zijn beheer beëindigen en worden de resterende goederen weer ter beschikking gesteld aan de erfgenamen. Wanneer je deze taken als executeur niet naar behoren verricht, kan dit (financiële) risico’s met zich meebrengen.

Onrechtmatig handelen

Wanneer je als executeur je taken niet naar behoren uitvoert, kan het zo zijn dat er sprake is van onrechtmatig handelen als executeur. Er moet dan sprake zijn van een tekortschieten door de executeur in de van hem te vergen zorg waardoor iemand benadeeld is. Daarnaast moet er sprake zijn van schade, zoals een vordering die niet meer geïnd kan worden of een lagere opbrengst dan anders het geval was geweest. Komt dit vast te staan, dan kan het zo zijn dat je als executeur deze schadevergoeding vanuit je eigen gelden en dus in privé moet vergoeden. Pas wanneer de tekortkoming de executeur niet kan worden toegerekend, is dit niet het geval.

Een paar voorbeelden waarbij een executeur inderdaad kon worden aangesproken op onrechtmatig handelen:

  • een executeur wordt ervan beschuldigd door erfgenamen dat hij een woning voor een te laag bedrag heeft verkocht;
  • de executeur boekt gelden over naar een eigen bankrekening zonder hierover een goede rekening en verantwoording af te kunnen leggen;
  • de executeur heeft de nalatenschap al verdeeld zonder de legitieme portie te voldoen.

Alle relevante feiten en omstandigheden spelen een rol

Bij de afweging of er inderdaad sprake is van onrechtmatig handelen van een executeur en hij dus in privé aansprakelijk is voor eventuele schade, spelen alle feiten en omstandigheden een rol. Dat houdt in dat de specifieke details van de zaak belangrijk zijn. Bij de verkoop van een woning is bijvoorbeeld van belang of de executeur een taxatie van de woning heeft laten verrichten of is bijgestaan door een makelaar. Ook een relevant feit kan zijn dat het niet gaat om een erfgenaam-executeur maar een ‘professionele’ executeur zoals een boekhouder of notaris. Deze professionele executeur heeft vaak meer kennis van de achtergrond en heeft ook vanuit diens beroep een bepaalde kennis en kunde. Dit kan verzwarend werken, waardoor bepaalde handelingen deze executeur kunnen worden toegerekend en dus onrechtmatig handelen volgt. Het is aan de erfgenaam die de executeur aanspreekt om goed te onderbouwen waarom de executeur onrechtmatig zou hebben gehandeld. Dat je als executeur niet goed weet wat de werkzaamheden inhouden is geen excuus, dit komt voor je eigen rekening en risico. Het is daarom belangrijk om altijd na te gaan wat je taken precies zijn en de juiste zorg in acht te nemen.

Wees er als executeur dus van bewust dat het onder omstandigheden wel degelijk zo kan zijn dat je in privé aansprakelijk bent voor bepaalde kosten. Het is goed hier alert op te zijn en bij twijfel advies in te winnen.

Stel onze specialist een vraag!

Lees meer goede ideeën