Het belang van het bedrijfsreglement bij ontslag op staande voet

MR. P.M.J. NIJBOER

Advocaat arbeidsrecht
Actueel Gepubliceerd op 09 april, 2019

Het belang van het bedrijfsreglement bij ontslag op staande voet

Ik adviseer werkgevers altijd een bedrijfsreglement te gebruiken. Zo is het voor werknemers duidelijk wat de regels en gebruiken zijn die gelden binnen een bedrijf, wat wel of niet is toegestaan, en wat de gevolgen zijn als regels worden overtreden. Werkgevers kunnen werknemers op grond hiervan een officiële waarschuwing geven of een zwaardere sanctie opleggen, maar een ontslag op staande voet is ook (eerder) mogelijk. 

De inhoud van het bedrijfsreglement 
In een bedrijfsreglement kun je bijvoorbeeld opnemen:

  • aanvullende arbeidsvoorwaarden;
  • werktijden;
  • thuiswerkmogelijkheden;
  • ziekteverzuim bepaling;
  • aanspraken op de bonusuitkering;
  • de huisregels;
  • opleidingsmogelijkheden;
  • het gebruik van eigendommen van werkgever;
  • regels over verlofaanvragen;
  • de omgangsvormen en sancties bij diefstal.

Alles kan worden opgenomen in een bedrijfsreglement. Omdat het bedrijfsreglement vaak ook aanvullende arbeidsvoorwaarden regelt, wordt het ook wel het arbeidsvoorwaardenreglement genoemd.

Het bedrijfsreglement moet van toepassing worden verklaard in de arbeidsovereenkomst, waardoor de inhoud even zwaar weegt als de inhoud van de arbeidsovereenkomst. Ook adviseer ik in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat de werknemer een exemplaar heeft ontvangen. Dit exemplaar moet een werkgever gelijktijdig uitreiken met de arbeidsovereenkomst of digitaal toezenden. De werkgever kan ervoor kiezen de werknemer ook nog te laten tekenen voor ontvangst.

Het belang van het bedrijfsreglement bij ontslag op staande voet 

Ontslag op staande voet 
Een werkgever geeft een ontslag op staande voet als de werknemer hem hiervoor een dringende reden geeft. De wet noemt een aantal gevallen die als dringende reden worden aangemerkt bijvoorbeeld: diefstal, dronkenschap, mishandeling, bedreiging, schending van de geheimhouding, weigeren van opdrachten, grovelijk plichtveronachtzaming en/of het geven van valse inlichtingen of getuigschriften bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst.

Of er sprake is van een dringende reden is afhankelijk van alle omstandigheden van het geval. Ook het stelen van een tomaat of van 50 cent kan voldoende zijn voor een ontslag op staande voet. Het herhaaldelijk niet op het werk verschijnen zonder geldige reden en ook het schenden van re-integratieverplichtingen leverden in de rechtspraak een dringende reden op voor ontslag op staande voet.

LEES OOK - Het ontslag van de statutair bestuurder: een eitje? 

Het belang van het bedrijfsreglement 
Als de werkgever de werknemer op staande voet ontslaat, dan kan de werknemer het ontslag op staande voet bij de rechter aanvechten. Vervolgens toetst de rechter het ontslag op staande voet aan alle omstandigheden van het geval. Een onderdeel waarop wordt getoetst is ‘’de ernst van de gedraging’’. Is de gedraging van de werknemer zodanig ernstig dat dit een ontslag op staande voet rechtvaardigt?

Een onderdeel van die toetsing is of de werknemer wist welke regels golden binnen het bedrijf, en of hij wist wat de (mogelijke) gevolgen zouden zijn van zijn handelen of nalaten. En hier wordt het belang van het bedrijfsreglement duidelijk.

Door vastlegging van bepaalde regels in een reglement is het de werknemer op voorhand duidelijk en kenbaar dat bepaald gedrag onaanvaardbaar is voor de werkgever. De rechter kleurt de toets van de ‘’ernst van de gedraging’’ onder meer in door het antwoord op de vraag of de werknemer op voorhand wist dat zijn gedrag onaanvaardbaar was.

Door een reglement te hanteren met duidelijke regels en gevolgen van overtreding, is het antwoord op deze vraag altijd ‘ja’. De werknemer wist dat bepaald gedrag onaanvaardbaar was voor de werkgever en de werknemer wist ook dat het gevolg ontslag op staande voet zou kunnen zijn. In dat geval heeft de werknemer het risico op een ontslag op staande voet aanvaard of voor lief genomen. Dit weegt nog zwaarder indien de werknemer al eerder op dergelijk gedrag is aangesproken of er zelfs voor is gewaarschuwd.

LEES OOK - Bij ziekte van werknemer: mag u het loon opschorten of stopzetten? 

Bedrijfsreglement biedt geen garantie maar het helpt wel 
Een bedrijfsreglement garandeert niet dat een ontslag op staande voet stand houdt als dit bij de rechter wordt aangevochten, maar uit de rechtspraak blijkt duidelijk het belang van een bedrijfsreglement. Het brengt de werkgever hoe dan ook dichterbij een rechtsgeldig ontslag op staande voet.

Stel onze specialist een vraag!

Lees meer goede ideeën