Recreant stemt niet in met huuropzegging, wat nu?

MR. S. J. VAN SUSANTE

Advocaat Civiel Vastgoed
Actueel Gepubliceerd op 16 februari, 2017

Recreant stemt niet in met huuropzegging, wat nu?

Uitgangspunt van de Recron-voorwaarden voor vaste plaatsen (2016) is dat huurovereenkomsten worden aangegaan voor een periode van één jaar en vervolgens jaarlijks worden verlengd. De huur eindigt niet van rechtswege door tijdsverloop, maar moet worden opgezegd. De recreant kan berusten in de huuropzegging of deze betwisten. In het laatste geval is een juridische procedure onvermijdelijk. Hoe verloopt een dergelijke procedure en waar moet u als recreatieondernemer rekening mee houden?

LEES OOK - Hoe moet ik de huurovereenkomst van recreanten opzeggen? 

Indien de recreant niet instemt met de huuropzegging, kunt u als recreatieondernemer niet zomaar over gaan tot ontruiming. Een onafhankelijke instantie moet de huuropzegging toetsen aan de wettelijke en contractuele regels. Alleen met een “executoriale titel” (vonnis of notariële akte) kunt u als recreatieondernemer over gaan tot ontruiming. De recreant, maar ook de recreatieondernemer, heeft bij een geschil over de huuropzegging op grond van de Recron-voorwaarden, de keuze om de zaak voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie of aan de kantonrechter.

Geschillencommissie Recreatie 
De Geschillencommissie Recreatie is een onafhankelijke instantie die oordeelt over geschillen tussen recreanten en recreatieondernemers. De commissie bestaat uit drie leden, waarvan er één wordt benoemd door de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken, één door de Consumentenbond of de ANWB en één door de Recron.

Belangrijk voordeel van een procedure bij de Geschillencommissie Recreatie is dat de leden veel kennis hebben van de branche. De procedure is laagdrempelig, eenvoudig en goedkoop.
Belangrijk nadeel is dat de Geschillencommissie Recreatie geen “executoriale titel” kan afgeven. Gevolg is dat een uitspraak van de Geschillencommissie Recreatie niet door een deurwaarder kan worden geëxecuteerd. Zou een recreant weigeren de uitspraak na te komen (wat doorgaans niet gebeurt), dan moet alsnog een procedure bij de kantonrechter worden gevoerd om een executoriale titel te verkrijgen. Wij adviseren recreatieondernemers dan ook om, indien mogelijk, het geschil direct voor te leggen aan de kantonrechter.

De termijnen die gelden bij de Geschillencommissie Recreatie zijn recent gewijzigd. Zo hebben recreanten langer de tijd om een geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Ook daarom adviseren wij recreatieondernemers om, indien mogelijk, de procedure bij de Geschillencommissie Recreatie over te slaan en de zaak direct voor te leggen aan de kantonrechter.

Hoe werkt de procedure bij de Geschillencommissie? 
De Recron-voorwaarden bepalen dat de recreant twaalf maanden de tijd heeft om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Recreatie. Deze termijn begint te lopen na de datum waarop de recreant de klacht bij de recreatieondernemer heeft ingediend. De recreant heeft dus alle tijd om de klacht aan de Geschillencommissie Recreatie voor te leggen.
Hoe moet je hier als recreatieondernemer nu mee om gaan?
Het reglement bij de Geschillencommissie Recreatie biedt de recreatieondernemer de mogelijkheid om de termijnen aanzienlijk te verkorten. De Geschillencommissie Recreatie kan een geschil namelijk niet in behandeling nemen als deze reeds is voorgelegd aan de kantonrechter.
Om de termijnen zo kort mogelijk te houden kan de recreatieondernemer het volgende doen:

Stap #1: Brief huuropzegging met termijn 
In de brief waarin de huurovereenkomst wordt opgezegd op grond van herstructurering kan de recreatieondernemer de recreant vragen om binnen 14 dagen aan te geven of wordt ingestemd met de huuropzegging of dat deze wordt betwist. In die brief dient tevens te staan dat wanneer de recreant niet binnen de gestelde termijn aangeeft dat hij instemt met de huuropzegging, de recreatieondernemer dit beschouwt als een betwisting.

Stap #2: Tweede brief als reactie recreant uitblijft  
Volgende stap is dat de recreatieondernemer, nadat de veertien dagen zijn verstreken, de recreanten die niet hebben ingestemd met de huuropzegging voor een tweede keer aanschrijft. In die brief moet worden opgenomen dat de recreant niet binnen de gestelde termijn heeft ingestemd met de huuropzegging en dat de recreatieondernemer dit heeft opgevat als een betwisting. In de brief dient de recreatieondernemer de recreant vijf weken de tijd te geven om het geschil aanhangig te maken bij de Geschillencommissie Recreatie. De recreatieondernemer dient te vermelden dat, wanneer de recreant het geschil niet binnen de gestelde termijn voorlegt aan de Geschillencommissie Recreatie, hij zich vrij acht om de zaak voor te leggen aan de kantonrechter.
Wanneer deze stappen zorgvuldig worden genomen, heeft de recreatieondernemer na zeven weken duidelijkheid of de huuropzegging wordt betwist en of de recreant het geschil heeft voorgelegd aan de Geschillencommissie Recreatie. Is dat niet het geval, dan heeft de recreatieondernemer de handen vrij om de zaak aan te brengen bij de kantonrechter.

Recreant stemt niet in met huuropzegging, wat nu?

Procedure bij kantonrechter  
In tegenstelling tot de Geschillencommissie heeft de kantonrechter geen specifieke kennis van de recreatiebranche. De kantonrechter beoordeelt het geschil aan de hand van de wettelijke bepalingen en contractuele afspraken. Het is dan ook belangrijk dat de advocaat van de recreatieondernemer de casus goed en duidelijk presenteert. De kantonrechter moet aan de hand worden meegenomen en worden gewezen op de regels en gebruiken die gelden in de recreatiebranche. Specifieke kennis van de recreatiebranche is daarbij een must.

Waarom u beter naar de kantonrechter kan stappen 
Ondanks het feit dat een procedure bij de kantonrechter een langere looptijd heeft en duurder is, heeft het onze voorkeur ten opzichte van een procedure bij de Geschillencommissie Recreatie. Reden hiervoor is dat het vonnis van de kantonrechter een “executoriale titel” heeft. Hiermee kan een deurwaarder bijvoorbeeld beslag leggen op bankrekeningen of over gaan tot ontruiming.
Uitspraken van de Geschillencommissie Recreatie zijn niet gedaan in de vorm van een executoriale titel. Indien de recreant zich niet houdt aan de uitspraak, heeft de recreatieondernemer geen dwangmiddel om nakoming af te dwingen.

Stel onze specialist een vraag!

Neem contact op met MR. S. J. VAN SUSANTE

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Lees meer goede ideeën